Onderzoek naar daling cliënten wijkverpleging

Uit onderzoek van de NZa blijkt dat in 2021 het aantal cliënten blijft dalen ten opzichte van de jaren daarvoor. Het aantal unieke patiënten in de wijkverpleging is vorig jaar gedaald. Dat is opmerkelijk gezien de toename van de vergrijzing en de wens tot meer zorg thuis. Volgend jaar onderzoekt de NZa wat de oorzaak is van deze daling.

Aanwezigheid van wijkverpleging in de zorgketen is een belangrijke schakel om passende zorg thuis mogelijk te maken. De wijkverpleegkundige legt de verbinding tussen de persoonlijke situatie van de patiënt, de zorg die nodig is en de beschikbaarheid van deze zorg.

De NZa heeft vastgesteld dat in 2021 het aantal cliënten blijft dalen ten opzichte van de jaren daarvoor. Dat sluit niet aan bij de in gang gezette beweging naar meer passende zorg thuis. De NZa wil in kaart brengen of deze cliënten op een andere manier zorg hebben gekregen of dat het betekent dat mensen geen zorg hebben ontvangen die wel gewenst was.

Uit de monitor blijkt ook dat de onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders in het algemeen in goede sfeer verlopen. Er worden afspraken gemaakt over de doelmatigheid van zorg en de tarieven. Er zijn nog wel steeds te weinig afspraken over preventie, kwaliteit van de zorg, regionale samenwerking en het tegengaan van personeelstekorten. Dit is wel nodig om te zorgen dat de wijkverpleging ook in de toekomst toegankelijk blijft voor een ieder die deze zorg nodig heeft.

Passende zorg vraagt van zorgaanbieders en zorgverzekeraars dat zij samenwerken en de zorg rondom de cliënt organiseren. Waar het mogelijk is verplaatst de zorg zich van het ziekenhuis naar thuis. Partijen maken regionaal afspraken hoe de zorg tot stand komt en wie welke rol heeft. Ook in relatie tot andere sectoren zoals huisartsen en het sociaal domein. Uit de monitor blijkt ook hier dat er weinig onderlinge afspraken worden gemaakt tussen huisartsen, wijkverpleging, ggz en medisch-specialistische zorg.

Op 12 april 2022 organiseert de NZa een webinar voor zorgaanbieders waar zij goede voorbeelden uit de praktijk met elkaar kunnen delen. Geïnteresseerden kunnen hier meer informatie vinden.  Later dit jaar organiseren wij tevens een rondetafelgesprek met inkopers van zorgverzekeraars en zorgaanbieders om na te gaan hoe zij meer inhoudelijke afspraken kunnen maken om de wijkverpleging voor de toekomst voor te bereiden.

Bron: zorgkrant.nl