‘Meer aandacht voor maatwerk in Wlz’

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) publiceerde afgelopen week decontouren van het inkoopkadervoor de Wlz in 2017. Over de zorginkoop in 2016 ontstond veel verwarring, bleek uit een evaluatie eind vorig jaar. Vooral het dialoogmodel zorgde voor veel vertraging in de contractering, alhoewel er wel positief op werd gereageerd. De zorgkantoren zetten voor 2017 wederom in op dit model. Voor zowel de geestelijke gezondheidszorg (ggz) als voor de gehandicaptenzorg en verpleging & verzorging komen de inkoopplannen grotendeels overeen. ‘De transitie is neergedaald en we hebben de eerste ervaringen opgedaan met de werkelijkheid van de Wlz’, schrijft ZN.

Zorg op maat
De zorgkantoren luisteren naar staatssecretaris Van Rijn, die in het kader van ‘Waardigheid en Trots’ vraagt om aandacht voor meer keuze in aanbod en aanbieder voor cliënten. ‘Naast de aanhoudende focus op kwaliteitsverbetering in de Wlz, zoals verwoord in de verschillende kwaliteitskaders, Waardigheid en Trots en het plan voor de GZ, is er nu een uitdrukkelijke oproep om betere invulling van individuele wensen van cliënten mogelijk te maken.’ Om dat mogelijk te maken, gaan de zorgkantoren ook in gesprek met zorgaanbieders die dit jaar nog geen contract hebben voor de Wlz.

Zorgkantoren over zorginkoop  
Concreet leidt tot ertoe dat de zorgkantoren vijf uitgangspunten hebben vastgesteld voor zorginkoop voor 2017. De cliënt wordt centraal gesteld. ZN: ‘De vraag wat kwaliteitsverbeteringen opleveren voor de cliënt staat centraal. Tevens stimuleren we verbetering van de persoonsgerichte zorg en zetten we stappen richting persoonsvolgendheid van bekostiging.’ Daarnaast wordt de zichtbaarheid van het zorgkantoor zelf vergroot, door cliëntenraden een rol te geven bij de zorginkoop. De zorgkantoren willen verder het gesprek aangaan over maatwerk en onnodige administratieve lasten voorkomen. Tenslotte wordt er gelet op doelmatigheid: de zorgkantoren willen binnen de contracteerruimte blijven en tegelijkertijd invulling geven aan de zorgplicht.

Bron: Zorgvisie