Commissie ouderen langer zelfstandig

De Nederlandse bevolking is geleidelijk aan het vergrijzen. Op dit moment zijn er 1,3 miljoen mensen ouder dan 75. In 2030 zullen dat er 2,1 miljoen zijn en in 2040 maar liefst 2,5 miljoen. Van de thuiswonende 75-plussers maakt bijna een kwart gebruik van hulp en zorg. De vraag naar zorg zal toenemen. Daarnaast neemt in de toekomst het aantal beschikbare mantelzorgers af. Ook zal door vergrijzing de vraag naar een geschikte woning toenemen. Het kabinet, de gemeenten en maatschappelijke partijen willen de zorg en de woonsituatie voor ouderen verbeteren. Doel is de groeiende groep ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Met ondersteuning, zorg en in een woning die aansluit bij hun behoeften. De grootste opgave ligt in het helpen van de meest kwetsbaren die dreigen tussen wal en schip te vallen en moeite hebben om toegang tot de juiste zorg te krijgen. Om de vraag te beantwoorden wat er precies nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden, is er een commissie ingesteld. Leon van Halder is de voorzitter. Hij is tevens bestuursvoorzitter van het Radboud UMC te Nijmegen. De commissie zal uiterlijk eind 2019 advies uitbrengen.

Bron: Rijksoverheid