BTN plaatst kanttekeningen bij mogelijke overname TSN door Buurtzorg

Branchevereniging voor de thuiszorg BTN plaatst ‘sterke kanttekeningen’ bij de mogelijke overname van TSN door Buurtzorg. Volgens BTN dreigt Buurtzorg onder het mom van innovatiegelden onrechtmatige overheidssteun te verkrijgen, hetgeen de concurrentie- en marktverhoudingen verstoort.

De curatoren van TSN, dat in surseance van betaling verkeert, zijn al enige tijd met Buurtzorg in overleg over een mogelijke overname. Buurtzorg denkt de TSN-activiteiten door een andere manier van organiseren, met meer zelfsturing en minder overheid, op termijn rendabel te kunnen uitvoeren.

Innovatie
In Nieuwsuur van 15 januari berekende directeur Jos de Blok dat Buurtzorg het voorziene verlies van TSN van tien miljoen euro binnen een jaar zou kunnen halveren. Voor de resterende vijf miljoen euro rekent De Blok op steun van de gemeenten. “De gemeenten hebben 200 miljoen euro beschikbaar voor innovatie”, aldus De Blok. “Daar passen onze plannen voor TSN prima in, want daarin draait het om betere uitkomsten door een andere  manier van werken.”

Volgens BTN dreigt daarmee één partij onder de noemer van innovatiegelden van de overheid budget te krijgen en zo een bevoorrechte positie te krijgen. Om deze reden heeft BTN de constructie voorgelegd aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) met het verzoek deze te toetsen op criteria als onrechtmatige staatssteun, marktverstoring en concurrentievervalsing.

Volgens De Blok is de kritiek niet terecht. “Als andere aanbieders ook plannen indienen die leiden tot betere uitkomsten, dan is dat prima”, aldus De Blok in Nieuwsuur. “Het zou juist goed zijn als er in de sector vernieuwing ontstaat die leidt tot meer ruimte voor vakmensen en betere kwaliteit van de zorg.” Daarbij is de vijf miljoen euro die Buurtzorg vraagt volgens De Blok maar een fractie van het totale innovatiebudget: “Voor de andere aanbieders blijft er nog 195 miljoen euro over.”

Langjarige contracten
Volgens BTN gaat De Blok hiermee voorbij aan het feit dat veel aanbieders vast zitten aan meerjarige afspraken. “Bestaande partijen hebben door langjarige contracten relatief dure krachten”, stelt BTN. “Daar zit ook de kern van het vraagstuk dat ook in de lopende cao valt terug te vinden. De aanbieders die de cao-afspraken volgen worden geconfronteerd met partijen die onder de kostprijs gaan werken. En dit lijkt nu ook voor Buurtzorg mogelijk gemaakt te worden.”

Daarnaast vindt het BTN het wrang dat een organisatie eerst failliet moet gaan aleer er innovatiegelden  beschikbaar komen. “De bij de gemeenten blijkbaar beschikbare middelen, die afgelopen jaar niet voor de thuiszorg zijn ingezet, hadden ook ingezet kunnen worden om reële tariefafspraken te maken met de aanbieders van thuiszorg, waaronder TSN.”

Bovendien vindt BTN het ongepast dat de ruim driehonderd betrokken gemeenten momenteel alleen met Buurtzorg om de tafel zitten. “BTN vindt dat een gemeente geen aparte afspraken mag maken met een dergelijke gesteunde aanbieder, maar dat er voor alle aanbieders een eerlijk speelveld moet zijn (level playing field).”

Tariefdruk
Collega-branchevereniging ActiZ reageert bij monde van algemeen directeur Jan de Vries voorzichtig. “We volgen de ontwikkelingen rondom de mogelijke overname (na faillissement) van TSN door Buurtzorg”, aldus De Vries. “ActiZ is blij voor de cliënten en medewerkers van TSN als er een oplossing komt. ActiZ pleit er al lange tijd voor dat gemeenten reële tarieven betalen voor onder meer huishoudelijke hulp, zodat problemen zoals die zich voordeden bij TSN voorkomen kunnen worden. Deze reële tarieven moeten ook gelden voor de overige onderdelen van de Wmo, zoals begeleiding en dagbesteding. Ook daar is inmiddels grote tariefdruk zichtbaar. Als TSN failliet gaat en het werk en de medewerkers worden overgenomen, dan gaan wij er vanzelfsprekend vanuit dat er sprake is van gelijke voorwaarden voor alle aanbieders.”

Race to the bottom
Ook BTN zegt voorstander te zijn van eventueel baanbehoud: “Uiteraard is BTN blij met elke baan die in de zo belangrijke thuiszorg wordt gerealiseerd, maar niet als daardoor andere organisaties verder in de problemen geraken.” Volgens BTN doet een eventuele redding dan wel doorstart van TSN echter niets af aan het fundamentele probleem in de thuiszorg, namelijk “de volstrekt irreële tarieven die gemeenten bereid zijn te betalen en de ‘race to the bottom’ die zij hebben ingezet.”

De gang van zaken rond TSN en de ontwikkeling elders in de thuiszorg laten volgens TSN zien dat de Code maatschappelijk verantwoord marktgedrag, die aanbieders, gemeenten en vakbonden in augustus vorig jaar overeen kwamen om een eind te maken aan de prijsdump, een wassen neus is. De betreffende code is volgens BTN nauwelijks door gemeenten ondertekend. BTN dringt dan ook aan op stringentere afspraken om de thuiszorg kansen te bieden.

Bron: skipr