Ouderen belanden onnodig in ziekenhuis

ouderen onnodig in ziekenhuis

Ieder jaar worden ruim 300.000 ouderen onnodig opgenomen in het ziekenhuis na een bezoek aan de spoedeisende hulp. In slechts 40 procent van deze SEH-opnames gaat het om noodzakelijke medisch specialistische zorg. Omgerekend komt dit op jaarbasis neer op een onnodige bezetting van 4.100 dure ziekenhuisbedden meldt ActiZ.

Vaak gaat het om ouderen die eenzaam of neerslachtig zijn, waarvan de huisarts vindt dat alleen thuis blijven even niet meer verantwoord is. Door te investeren in preventie en interventie om ouderen langer thuis te laten wonen en in het eerstelijnsverblijf (ELV), kunnen onnodige ziekenhuisopnames voor deze groep kwetsbare ouderen worden vermeden. En in het ziekenhuis worden forse uitgaven (1,4 miljard euro) voorkomen.

Betere samenwerking

Om dit te bereiken pleit ActiZ voor een integrale aanpak, omdat geen enkele partij in de keten dit alleen kan oplossen. De samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, ziekenhuizen en specialisten ouderengeneeskunde is cruciaal om te komen tot oplossingen voor de overbelast geraakte spoedzorgketen. Ook de verzekeraars en de gemeenten zullen partij moeten worden van deze aanpak.

Voor een duurzame inrichting van goede (spoed)zorg rondom ouderen thuis zijn multidisciplinaire interventies nodig: preventieve maatregelen & vroegdiagnostiek, juiste zorg op het juiste moment en vitaliteit en menswaardige zorg. Preventieve programma’s, in samenspraak met wijkverpleegkundigen, huisartsen en het sociale domein voorkomen bijvoorbeeld ziekenhuisbelasting en complicaties bij zieken en kwetsbare ouderen.

Voorkom onnodig verplaatsen

Door de huisarts te ontlasten door bijvoorbeeld extra inzet van een specialist ouderengeneeskunde of wijkverpleegkundige kan een groot deel van de zorgvraag worden omgebogen naar andere geschiktere faciliteiten dan het ziekenhuis. Hiermee wordt tevens voorkomen dat ouderen onnodig verplaatst worden. ActiZ benadrukt dat niet alle ziekenhuisopnames zijn te voorkomen. Langer thuis wonen en de vergrijzing brengt een toename van lichamelijke klachten bij ouderen met zich mee.

De acute zorg voor kwetsbare ouderen kan sneller, beter en efficiënter en wordt daarmee waardevoller en goedkoper. ActiZ vraagt minister de Jonge en minister Bruins om in de hoofdlijnenakkoorden en in de uitwerking van het Ouderenpact afspraken te maken die daadwerkelijk bewerkstelligen dat kwetsbare mensen langer thuis kunnen blijven wonen. ActiZ is bereid om haar inzichten te delen en hierover met betrokkenen in gesprek te gaan.

Bron: Nationale Zorggids